Blog

اصل بازگشت سرمایه گذاری در مصرف افزودنی های خوراک

luke-van-zyl-koH7IVuwRLw-unsplash
مطالعات گسترده در دانشگاه نروژ به حل مسئله بازگشت سرمایه ترکیبات افزودنی خوراک کمک می کند. بازار تجاری انواع گروه های مختلف افزودنی های خوراک را مشاهده کرده است که برای کمک به جوجه های گوشتی ومدیریت طیف گسترده ای از چالش ها بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها فرموله و تجویزشده اند. از آنجایی که مواد تشکیل دهنده این ترکیبات اغلب گران هستند، تولیدکنندگان این سوال برای تولیدکنندگان و پرورش دهندگان مطرح می باشد که آیا سطح بهبود عملکرد حاصل از مصرف یک افزودنی، ارزشی را ارائه می دهد که از هزینه مالی ناشی از مصرف آن افزودنی بیشتر است یا خیر.
در نظر گرفتن اینکه آیا باید یک ترکیب افزودنی خوراک را در جیره جوجه های گوشتی مصرف کرد، سوالات زیادی را برای پرورش دهندگان طیور ایجاد می کند. این ترکیب چه تاثیری برای عملکرد گله خواهد داشت؟ یک ترکیب افزودنی خوراک از نظر ارائه مزایای سلامتی و عملکرد مطلوب چقدر موثر خواهد بود؟ چه چیزی این ترکیب را از سایر گزینه های موجود در بازار متمایز می کند؟ اما فراتر از همه این ملاحظات، معمولا ً یک سوال در ذهن تولیدکنندگان طیور باقی میماند: آیا ارزشش را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا مزایای آن بیشتر از هزینه مالی اعمالیک ترکیب افزودنی خوراک در جیره است؟

ارزیابیROIافزودنی های خوراک مخلوط


ارزیابیROIافزودنی های خوراک مخلوط در یک مطالعه شامل بیش از7000جوجه گوشتی که باویروس ایمریابه چالش کشیده شدند، دانشمندان هفت ترکیب مختلف افزودنی خوراک را درموسسه تحقیقات طیور اسکاندیناوی در نروژ ارزیابی کردند. عملکرد گروه های پرنده دریافت کننده هر مخلوط با یکدیگر و با گروه کنترل که هیچ مخلوط افزودنی دریافت نکرده بودند مقایسه شد.ارزیابی ROI افزودنی های خوراک مخلوط در یک مطالعه شامل بیش از7000جوجه گوشتی که باویروس ایمریابه چالش کشیده شدند، دانشمندان هفت ترکیب مختلف افزودنی خوراک را در موسسه تحقیقات طیور اسکاندیناوی در نروژ ارزیابی کردند. عملکرد گروه های پرنده دریافت کننده هر مخلوط با یکدیگر و با گروه کنترل که هیچ مخلوط افزودنی دریافت نکرده بودند مقایسه شد.
آنها هنگام در نظر گرفتن ROI خوراکچه چیزی پیدا کردند؟ تنها 2 مخلوط از 7 مخلوط افزودنی خوراک آزمایش شده ،ارزش افزوده مثبت در جوجه های گوشتی را نشان داد. پنج مورد از افزودنی های خوراک ارزش افزوده ای راکه هزینه ی مصرف ان افزودنی خوراک را جبران کند، تامین نکردند. بالاترین ارزش افزوده به ازای هر جوجه گوشتی در مقایسه با گروه شاهد منفی مربوط به مخلوط 1 بود که ارزش افزوده 0.055 یورو به ازای هر پرنده را در مقایسه با گروه شاهد به دست آورد. جنبه های عملکردی در نظر گرفته شده در تجزیه و تحلیل اقتصادی شامل افزایش وزن بدن BWG و ضریب تبدیل خوراک FCR بود.

باز کردن قفل موادبه منظور ایجاد عملکرد موثر


البته اجزای مختلف، مزایای عملکرد متفاوتی را هدف قرار میدهند و یافته های مطالعه یک سوال مهم را مطرح میکند: ترکیب مناسب افزودنی به منظور ارتقاعملکرد چیست؟ به طور سنتی، تحقیقات بر روی هر مخلوط افزودنی با بررسی اثربخشی هر یک از مواد تشکیل دهنده ی آن مخلوط متمرکز شده است.امابا افزایش دانش محققان درخصوص وجود ارتباط قوی بین عملکردهای تولید ، میکروبیوتای روده و یکپارچگی آن، مطالعات با تمرکز بیشتری بر روی چگونگی حمایت مواد مختلف یک ترکیب ارائه شده به سلامت رودهو ارزیابی سیستماتیک تر ارزش افزوده ی حاصل از استفاده از آن ترکیب صورت می پذیرد.
به عنوان مثال، دانشمندان در حال بررسی اثرات ترکیبات غذایی به صورت همزمان و سیستماتیک بر تغییرات مورفولوژیکی روده، اثراتتعدیل کننده ایمنی و عملکردهایروده هستند. با توجه به چالشهای پیچیدهای که پرندگان با آن روبرو هستند، ترکیبی از مواد افزودنی خوراکی با طیف وسیع واثرات سینژیک(هم افزایی)در جیره غذایی گنجانده شده استکه باهدف ارائه حالتهای عمل چندگانه در نظر گرفته شده اند.با هدف درک چگونگی تاثیر ترکیبات افزودنی خوراک بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی به چالش کشیده شده ،بدون هیچ گونه مصرف آنتیبیوتیک و کوکسیدیواستاتها ،آزمایشی در نروژ هفت ترکیب مختلف افزودنی خوراک را ارزیابی کرد.

ترکیب1 :
ترکیبی از اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و متوسط(short and medium-chain fatty acids:SCMFA) بود که توسط یک شرکت معتبر ارائه شده، از جمله بوتیرات های هدف انتشارC12 آهسته و یک ترکیب فنلی (عصاره فلفل دلمه ای). این ترکیب متکی بر اثرات ضد باکتریایی و حمایت کننده روده اسیدهای آلی، به علاوه اثرات آنتی اکسیدانی و تعدیل کننده ایمنی افزودنی های خوراک گیاهی است.

ترکیب2:
ترکیبی از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک هاجداشده از ژژنوم ، ایلئوم وسکومبه همراه فروکتو-الیگوساکاریدهای گیاهی از اینولین بود.

ترکیب3:
این ترکیباسید آلی و عصاره های گیاهی را با اسید بنزوئیک و ترکیبی از اسانس ها ارائه می کند.

ترکیب4:
ترکیبی از اسیدهای آلی و عصاره های گیاهی از جمله اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و متوسط و اسانسها بود.

ترکیب5:
شامل اسیدهای آلی و عصاره های گیاهی (فیتوژنیک،) فرماستری شده گلیسرولواسانس ها، ساپونین ها و مواد تلخ و تند بود .

ترکیب6:
ترکیبی از پری بیوتیک و عصاره های گیاهی بود که شامل اولئورزین های دیواره سلولی ساکارومایسس سرویزیه از زردچوبه و فلفل چیلی بود .

ترکیب7:
اسید آلی و پری بیوتیک و شامل محیط کشت ساکارومایسس سرویزیه دهیدراته با متابولیت های سلول کامل و مواد مغذی محیط کشت میباشد .
پرندگانی که ترکیب 1 رادریافت کردند افزایش قابل توجهی (05/0p<) درBWG و بهبود قابل توجهی (05/0p<) درFCR نشان دادند. در طول چرخه رشد کامل، پرندگانی که ترکیب 1 را دریافت کردند، بالاترین وزن بدن را نشان دادند، که به معنی وزن بدن7.8درصد بالاتر در مقایسه با گروه کنترل و6.6درصد بیشتر از سایر مخلوط ها بود. پرندگانی کهترکیب1دریافت کردند نیز به طور متوسط2٪ بهبود در FCR در مقایسه با سایر تیمارها داشتند .
همانطور که در توضیحات هر مخلوط مشاهده می شود، مخلوط های افزودنی خوراک امروزی شامل طیف گسترده ای از مواد می باشد. با نگاهی بهترکیب1که باعث بهبود عملکرد و کمک به ROI مثبت شده است، مواد تشکیل دهندهی این ترکیبشامل اسیدهای آلی با pKa بالا ،MCFAs و آلکیل استرC12برای کاهش تعداد کل باکتری ها و بهبود تنوع میکروبی میکروبیوم بودند. این ترکیب همچنین شامل بوتیرات های هدفمند و عصاره فلفل دلمهای است که با حمایت از ایجاد اتصالات محکم(Tight-junction)و افزایش طول پرزها از یکپارچگی روده حمایت میکنند.ترکیب 3 تنها ترکیب دیگری بود که ROI مثبتی را ارائه داد .

نقاط عطف رشد


دراستراتژی های تغذیه ای از جمله استفاده ازترکیبهای جدیدباید چالش های رشد جوجه های گوشتی را نیز در نظر بگیرد. با توجه به اینکه رشد میکروبیوم پرندگان تا حد زیادی در دو هفته اول زندگی اتفاق می افتد، مطالعه در نروژ شامل دو مرحله بود-یک مرحله بدون چالش از0تا14روز و یک مرحلهبا اعمال چالشاز روز 14تا روز28.تاثیر مشهودترکیب1در هر دوشاخص مدر نظر (BWGوFCR)در طول دو هفته اول زندگی، تأیید می کند کهترکیبات اولیه و افزودنی های حمایت کننده ازیکمیکروبیوتای سالم در کمک به پرنده برای ساخت یک میکروبیوم قوی و انعطاف پذیر نقش دارند و عملکرد تولید کارآمد را ممکن می سازند. تحقیقات دیگر نشان دادهاند که استفاده از یک افزودنی خوراک با طیف وسیع میتواند هنگام مدیریت چالشهای شدید سلامتی در هفته اول مفید باشد گاهی اوقات تحقیق بینش های غیرمنتظره ای به دست می دهد. هدف از این مطالعه بررسی نحوه عملکردترکیب 1در برابر سایر ترکیبات محبوب افزودنی خوراک در جوجه های گوشتی بود که بدون آنتی بیوتیک یا کوکسیدیواستات پرورش می یابند. با این حال، هنگامی که محققان از منظر اقتصادی به بهبودهای عملکرد زئوتکنیکی نگاه کردند، مشخص شد که ترکیبات انتخاب شده با دقت می توانند نه تنها از پرندگان بلکه از تولیدکنندگان نیز حمایت کنند.
از آنجایی که کنترلهای نظارتی و تقاضای مصرفکننده همچنان باعث کاهش و حتی حذف آنتیبیوتیکها در شیوههای تولید میشود، این یافتهها نشان میدهد که بهبود عملکرد لزوما ً به معنای کاهش سودآوری نیست. ترکیبات افزودنی خوراک که رویکردی وسیع الطیف ارائه می کنند، هم می توانند در برابر چالش های تولید در دنیای واقعی دفاع کنند و هم از تولید حمایت کنند.
حسن برزگر
حسن برزگر@barzegar
بیشتر بخوانید
بسیار مطلب مفید و آموزنده ای بود
نیما صالحی
نیما صالحی@salehi57
بیشتر بخوانید
در حقیقت وجود اسید در کالا کارایی بیشتری نسبت به نمک دارد . ممنونم از مقالتون .
قبل
بعدی

موتور جستجوی پیشرفته پادیس